ความสำคัญ 5 ประการสู่การสอนเพื่อการคิดแบบสร้างสรรค์

การเรียนรู้ใน ศตวรรษที่ 21 ที่ใครๆ ก็กล่าวถึง ว่าควรจัดทักษะต่างๆ ให้กับผู้เรียน วิธีการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity-Based Learning : CBL) จึงเป็นอีก 1 ทางเลือก ในการจีดกระบวนการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ดังนี้ครับ
การสอนแบบ CBL คือ การจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดความรู้ เกิดความคิดสร้างสรรค์ โดยเน้นกระบวนการลงมือทำ ด้วยความกระตือรือล้นในการค้นคว้า โดยสามารถทำตามขั้นตอนการสอนได้ดังนี้
1. การกระตุ้นความสนใจ โดยเฉพาะการหยิบยกเอาเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวผู้เรียนมาเป็นประเด็นจะได้ผลดีที่สุด
2. การตั้งปัญหา ควรตั้งปัญหาที่อยู่ใกล้ตัวผู้เรียน เพื่อความสะดวกในการค้นคว้าตามความสนใจ และนำไปใช้ได้จริง
3. แบ่งกลุ่มให้ค้นคว้าตามเรื่องที่สนใจ จากแหล่งเรียนรู้ที่อยู่ใกล้ตัว เช่น หนังสือ เว็บไซด์ คลิปวิดีโอ

4. ผู้สอนต้องเดินให้คำแนะนำเพื่อกระตุ้นให้เกิดกระบวนการทำงานเป็นกลุ่ม โดยต้อง พูดคุย ให้คำแนะนำ หรือบางประเด็นต้องสอนเพิ่มเติม
5. การนำเสนอผลงาน โดยให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มออกมาสรุป ผลที่ได้ เช่น การอภิปราย การโต้วาที

โดยกระบวนการดังกล่าว อาจเรียกได้ว่า “Teach Less, Learn More” ที่กล่าวถึงการเรียนรู้โดยที่ผู้เรียนไม่เสียเวลาท่องจำ ได้รับความรู้มากกว่าโดยที่เราสอนครับ

เมื่อมีเวลาเรียนรู้มากขึ้น ด้วยความอิสระ โดยไม่มีการบล็อกความคิด ผู้เรียนก็จะได้รับการพัฒนาความคิดโดยอัตโนมัติ ไม่เขื่อลองปรับวิธีการสอนของท่านดูครับ

ที่มา: วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ กมลรัตน์ ฉิมพาลี. ห้องเรียนแห่งอนาคต เปลี่ยนครูให้เป็นโค้ช.

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s