การจัดการเรียนการสอนเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้แบบการลงมือกระทำ (Active Learning)

คำว่า “การเรียนรู้แบบการลงมือกระทำ (Active Learning)” เกิดขึ้นมานานพอสมควรแล้วถ้านึกไม่ออกก็ให้นึกถึงคำว่า”Learning by Doing” ที่หมายถึง การลงมือทำของผู้เรียนได้กระทำสิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง ผ่านการปฏิบัติการจริง โดยที่ ผู้เรียนได้ฝึกในสภาพสิ่งแวดล้อมจริง ได้ฝึกคิดและลงมือทำสิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง มีพัฒนาการมาจาก ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivist Theory) อันโด่งดังนั้นเอง

Advertisements

รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ด้วยการลงมือกระทำเป็นฐาน เพื่อพัฒนาทักษะ ด้านการรู้เท่าทันสื่อ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

บทคัดย่อ รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ด้วยการลงมือกระทำเป็นฐ…